top of page

Holaker, Maura - flott eneboligtomtTomten er innenfor reguleringsplanen "Detaljregulering for B13 Holaker" og er på delfelt BKS3. Tomten er på 657 kvm og kan utnyttes inntil 40% BYA. Dvs inntil 262,8 kvm inklusive garasje. Det er utført grunnarbeider i form at uttrauing av løse masser, oppfylling og komprimering av steinfylling for bolig. Utvendig bunnledning er lagt og er inkludert i tomtepris.


Utdrag fra reguleringsplan:

  • Maks tillatt mønehøyde for BKS2-6 er 9,0m og gesimshøyde 8,0m.

  • Innenfor delfelt BKS2-4 tillates det oppført boliger i inntil 2 etasjer + eventuelt loft og/eller takterrasse.

  • Innenfor delfelt BKS3 tillates det oppføring av kjedehus eller eneboliger.

  • Delfelt BKS3 skal ha maks %BYA = 40%

  • For BKS3-4 skal minste uteoppholdsareal (MUA) pr boenhet for eneboliger være på minimum 200m2.

  • Boligene skal ha saltak, pulttak eller horisontale tak. Underordnede bygninger skal tilpasses hovedtiltaket på den enkelte tomt mht form og fargesetting og det skal tilstrebes en enhetlig takform for delfelt som naturlig hører sammen.

  • Innenfor delfelt BKS1-4 skal det etableres 2 biloppstillingsplasser pr boenhet hvorav minst 1 i garasje/carport. Det tillates parkering bak annen bil i husstanden.

  • BLK2 er felles lekeplass for BKS3-4

  • For delfeltene BKS1-4 tillates avfallsbeholdere på egen eiendom.

For utfyllende informasjon om reguleringsforhold, kontakt selger.

I tillegg til kjøpseum betales omkostninger 2,5 % dokumentavgift til staten, tinglysningsgebyr kr. 585,- for skjøte og tinglysning av pant. Kr. 172,- for pantattest.


Det er byggeklausul til Skalahus og du kan selv velge boligtype innenfor bestemmelsene for området og størrelsen på tomtene. Vi hjelper deg gjerne med å finne bolig til din tomt. Det er mulighet for egeninnsats om du ønsker dette underveis i byggeprosessen, ellers kan du også kjøpe en komplett løsning av oss. Vi tilpasser leveransen etter ditt behov.

Ring oss i dag for avtale om et uforpliktende møte.Her er link til annonsen på finn.no:

https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=273827541

댓글


bottom of page